ACUN
ARTUK
DURİ
GELİK
KOSOVA
PLİSE 01
PLİSE 3
VERMONT